BIG SURPRISE FOR NEPALISANCHAR VIEWERS AND FANS.... COMING SOON...नेपालीसंचार स्वदेशी तथा बिदेशी नेपाली समुदायको मनोरंजनात्मक तथा जानकारीमूलक वेबसाइट हो / नेपालीसमुदाय सम्बन्धी कुनै समाचार, जानकारी, ख
 

comments (0)

New Baneshwor, Nepal

207 more from sureshHARDIYA